Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar - juli 2019

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i PJD var i juli 0,6 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). Efter årets første syv måneder ligger det tilsvarende afkast som helhed på 7,3 %.

Af frygt for vækstnedgang er de store centralbanker begyndt at tale om, eller for den amerikanske centralbanks (Fed) vedkommende allerede i gang med, rentenedsættelser, og samtidig er de geopolitiske risici taget til i form af et forværret forhandlingsklima i handelskonflikten mellem USA og Kina, optøjerne i Hongkong, Brexit og situationen omkring Iran. Konsekvenserne for den globale økonomi af alt dette er fortsat det centrale omdrejningspunkt og den væsentligste bekymring for investorerne. I juli faldt renterne bredt taget i Europa, mens de steg en anelse i USA, hvilket har betydet, at efter årets første syv måneder er renterne faldet i både Europa og USA. De pæne stigninger på stort set alle aktiemarkederne i juni måned blev ikke helt fulgt op i juli, idet der var forholdsvist små udsving på stort set alle aktiemarkederne. Samlet betyder dette, at der i de første syv måneder af året har været stigninger på aktiemarkederne, om end de generelt stigende aktiemarkeder dækker over nogen forskelligartethed. I årets første syv måneder er de amerikanske aktier kommet bedst igennem med en stigning på 19,8 % fulgt af de europæiske aktier (17,0 %), de britiske (15,7 %) og de danske aktier (14,6 %), mens asiatiske (9,4 %) og emerging markets (8,6 %) aktier halter noget bagefter – alle afkast er målt i lokal valuta.

Lidt blandede nøgletal fra den amerikanske økonomi, der trods alt stadig vidner om økonomisk fremgang, blandet med forventningen om en snarlig rentenedsættelse fra Feds side, -- en forventning, der faktisk blev opfyldt på månedens sidste dag, da Fed nedsatte renten med et kvart procent-point – blev det økonomiske omdrejningspunkt i USA, mens man ventede på nyt om handelskonflikten mellem USA og Kina. I mellemtiden indgik de amerikanske politikere en tværpolitisk aftale, der løftede gældsloftet og dermed sætter rammerne for de kommende to år.

I Europa fortsætter de svage økonomiske nøgletal med at signalere en europæisk økonomi, der hostende og spruttende kommer fremad, men i et noget adstadigt tempo. Den Europæiske Centralbank (ECB) står derfor også klar til at give en hjælpende hånd – formentlig på Rådsmødet i september – i form af en rentenedsættelse måske i kombination med andre pengepolitiske lempelser. Udover bekymringer om vækstudsigterne grundet handelskonflikten, så har ECB også andre problemer herunder i form af de store økonomiske forskelle mellem landene i Europa, især de fortsat store problemer i Italien. I Storbritannien fik de Konservative valgt en ny leder i form af Boris Johnson, der har annonceret, at han agter at få styr på Brexit, inden fristens udløb den 31. oktober. Imidlertid tyder de hidtidige udmeldinger på, at sandsynligheden for en No-deal Brexit løsning ikke er blevet mindre den seneste måneds tid.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner efter afdækning af valutarisiko.

PJDs beholdning af børsnoterede aktier gav i juli et positivt afkast (1,4 %). Værdien af porteføljen af danske aktier steg (0,1 %), og de eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et positivt afkast på 1,7 %. Desuden steg værdien af investeringerne i emerging markets-aktier (0,5 %).

Værdien af PJDs beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i juli nedskrevet med 0,5 %, hvilket for året giver en samlet opskrivning på 8,1 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne af både statsobligationer realkreditobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer. For at styre den overordnede renterisiko investerer PJD i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps; disse gav i juli et mindre negativt afkast.

Blandt de alternative investeringer steg værdien af beholdningerne af hedgefonde, og ejendomsinvesteringer, hvorimod værdien af beholdningen af skovinvesteringer faldt.

Valutakursændringer har i årets første syv måneder bidraget positivt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet svækket noget (2,7 %) i forhold til den amerikanske dollar. Da PJD afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er denne gevinst dog mindsket. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i aktier og obligationer.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger