Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Markedskommentar - februar 2018

Hver måned kommenterer investeringsafdelingen afkastet for pensionskassen.

Afkastet i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) var i februar -1,4 % målt i danske kroner efter afdækning af valutarisiko, men før pensionsafkastskat (PAL). For 2018 som helhed ligger det tilsvarende afkast på -0,3 %.

I de første to måneder af 2018 er renterne fortsat deres stigning – specielt den 10-årige euroswaprente er steget en del. Ligeledes har aktiemarkederne i 2018 overordnet set fortsat den opadgående kurve, som de fulgte i 2017, om end aktiemarkederne efter den kraftige stigning i januar begyndte på et drastisk fald i slutningen af januar og ind i februar. Et fald der senere i februar blev rettet noget op på, om end det stadig kan ses på februar-afkastene på markederne, hvor det danske aktiemarked slap billigst med et mindre fald på 0,2 %, mens aktierne i emerging markets, USA og Europa faldt nogenlunde det samme (-3,8 %), og britiske aktier klarede sig en kende bedre med et minus på 3,4 % – alle afkast målt i lokal valuta.

Selvom amerikansk økonomi ikke ser ud til at være kommet buldrende ind i 2018, så har en nyligt indgået budgetaftale og en imponerende start på året for arbejdsmarkedet, hvor der er skabt 276.000 nye jobs i hver af årets første to måneder, givet tro på, at der nok skal komme en meget solid økonomisk aktivitet i USA i år. Den nye chef i den amerikanske forbundsbank (Fed) Jerome Powell har erstattet Janet Yellen, men baseret på de første udmeldinger fra Powell, så ser det ikke ud til at få den store betydning for den førte pengepolitik. Vi forventer derfor fortsat, at Fed hæver renten på deres næste møde medio marts måned og formentlig hæver den yderligere 3 gange i 2018, efterhånden som inflationen må forventes at komme tættere og tættere på Feds inflationsmålsætning (på 2 procent målt ved core-PCE), og arbejdsmarkedet strammer mere og mere til.

De europæiske økonomiske tillidsindeks ligger på et meget højt niveau, hvilket indikerer, at optimismen er tårnhøj i øjeblikket, og dette i kombination med positive økonomiske nøgletal signalerer fortsat pæn fremgang i europæisk økonomi, hvilket også afspejler sig i køen af arbejdsløse, der stille og roligt svinder ind. Den faldende arbejdsløshed er bredt funderet blandt alle de europæiske lande – også de sydeuropæiske lande. Den fortsat lave inflation og den Europæiske Centralbanks (ECB) stadig lempelige pengepolitik understøtter fremgangen, men bringer ikke ECB tættere på inflationsmålsætning (på lige under 2 procent målt ved CPI). Der er dog ingen tvivl om, at ECB vil være klar til at tage affære, hvis vækstfremgangen og det deraf følgende fald i arbejdsløsheden stiger i tempo og giver anledning til store lønstigninger.

Afkast på nedenstående aktivklasser er angivet i danske kroner uden afdækning af valutarisiko.

PJDs beholdning af børsnoterede aktier gav i februar et negativt afkast (-2,0 %), mens værdien af porteføljen af danske aktier steg (0,9 %). De eksternt forvaltede aktiemandater, hvor investeringerne nært følger et bredt verdensmarkedsindeks, og hvor størstedelen af investeringerne er placeret, gav et negativt afkast (-2,3 %), ligesom værdien af investeringerne i emerging markets-aktier faldt (-1,9 %).

Værdien af PJDs beholdning af unoterede aktier (private equity) blev i februar nedskrevet (-0,4 %). hvilket for året giver en samlet nedskrivning på -1,1 %.

For porteføljen af kreditsikre obligationer steg værdien af beholdningerne af statsobligationer, mens værdien af beholdningerne af realkreditobligationer og kreditsikre erhvervsobligationer faldt. For at styre den overordnede renterisiko investerer PJD i afledte finansielle instrumenter som fx renteswaps. Disse gav i februar et positivt afkast.

Blandt de alternative investeringer var der i februar nedskrivninger på værdien af beholdningerne i ejendomsinvesteringer og skovinvesteringer, mens værdien af beholdningerne i hedgefonde blev opskrevet.

Valutakursændringer har for årets første par måneder bidraget negativt til afkastudviklingen, eftersom den danske krone er blevet styrket med 1,8 % i forhold til den amerikanske dollar. Da Sampension afdækker hovedparten af valutakursrisikoen overfor den amerikanske dollar er dette tab dog mindsket betydeligt. Størstedelen af valutaeksponeringen vedrører investeringerne i basisfonden Aktier og basisfonden Alternative Investeringer.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger