Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Bestyrelsesmedlem i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Bestyrelsen er det øverste ledelsesorgan i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) og har det endelige ansvar for pensionskassens drift. Medlemmerne i bestyrelsen har som primær opgave at varetage medlemmernes interesser og sikre dem den bedst mulige pension. Udover at sikre medlemmerne en god pensionsordning har bestyrelsen også fokus på pensionskassens samfundsmæssige ansvar, herunder implementering af en ansvarlig investeringspolitik.

Individuelle og kollektive kompetencer i bestyrelsen

PJD er som finansiel virksomhed underlagt et omfattende regelsæt. Det indebærer bl.a., at der stilles høje krav til kompetenceniveauet i bestyrelsen. På den ene side fungerer bestyrelsen som et kollektiv, og det enkelte bestyrelsesmedlem skal ikke kunne løse bestyrelsens opgaver alene. På den anden side skal et bestyrelsesmedlem have kendskab til de områder, der er nødvendige for varetagelsen af bestyrelsens opgaver på et niveau, så medlemmet aktivt kan deltage i bestyrelsens arbejde. Der gælder således både individuelle krav til bestyrelsesmedlemmet samt kollektive krav til bestyrelsen.

De individuelle krav til medlemmer af bestyrelsen er givet ved krav om egnethed og hæderlighed i den finansielle lovgivning (fit og proper) (link til FT’s hjemmeside). Det er Finanstilsynet, som godkender, at nye medlemmer lever op til kravene. Vurderingen af egnethed indebærer en vurdering, hvorvidt medlemmerne har den tilstrækkelige viden, faglige kompetencer og erfaring til at kunne udøve hvervet som bestyrelsesmedlem. Den påkrævede viden, faglige kompetence og erfaring kan være opnået ved såvel teoretisk uddannelse som ved relevant praktisk erfaring. Derudover gælder et hæderlighedskrav i form af krav om et godt omdømme og krav til tidligere udvist adfærd.

Bestyrelsens medlemmer skal desuden have tilstrækkelige kollektive kompetencer til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici. Ud over at der kræves et helhedsorienteret samfundssyn har bestyrelsen med udgangspunkt i pensionskassens forretningsmodel og risikoprofil fastlagt følgende kompetenceområder, der i særlig grad arbejdes indenfor:

 • Generelle ledelseskompetencer
 • Erfaring med ledelse på højt niveau inden for den finansielle sektor
 • Makroøkonomi, finansielle markeder og formueforvaltning (nationalt og globalt)
 • ESG (Environmental, social and corporate governance)
 • Pensionsmarkedet og pensions- og forsikringsprodukter
 • Finansiel og forsikringsmæssig risikostyring
 • Medlemsprofiler og medlemsservice
 • Forretningsmodeller, konkurrence og markedsdynamik
 • Regnskab
 • Outsourcing
 • Lovgivning og juridiske spørgsmål
 • Bestyrelsesfaglighed

Det er bestyrelsens hovedopgave at fastlægge de overordnede og strategiske rammer for virksomheden og dens aktiviteter. Det er på den baggrund, at bestyrelsen fører tilsyn med direktionens opgavevaretagelse.

Grundkursus for bestyrelsesmedlemmer

Lovgivningen stiller desuden krav om, at nyvalgte bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt og senest 12 måneder efter indtræden i bestyrelsen skal gennemføre et grundkursus. Målet med grundkurset er at sikre, at medlemmer af bestyrelsen har kompetencerne, som er nødvendige for at varetage de forpligtelser og funktioner, som kræves af bestyrelsesmedlemmer i en pensionskasse.

Forventet arbejdsomfang

Bestyrelsen afholder 5 årlige ordinære møder. Til hvert møde må der forventes mødemateriale på mellem 400-800 sider. Derudover afholdes et årligt bestyrelsesseminar og 2-4 uddannelsesdage, hvor der sættes fokus på aktuelle emner.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger