Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Politik for ansvarlige investeringer

Klimamål, skattetransparens og aktivt ejerskab står på Sampensions liste over, hvordan man investerer ansvarligt.

Sampensions formål på investeringsområdet er at skabe et højt langsigtet investeringsafkast til pensionsopsparerne, som kan have tillid til, at deres opsparing investeres med respekt for mennesker, miljø og internationalt anerkendte konventioner.

Helt centrale emner i politikken for ansvarlige investeringer er overholdelse af menneskerettigheder (herunder arbejdstagerrettigheder), klima og miljø, god ledelse (governance) og våben.

Sampension har i mange år haft en politik om ansvarlige investeringer, og den er løbende blevet udvidet med nye områder.

Politikken er forankret i bestyrelserne for de virksomheder, som Sampension Administrationsselskab A/S administrerer – det drejer sig om Sampension Liv, Arkitekternes Pensionskasse og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger. De drøfter og beslutter mindst en gang årligt politik og retningslinjer for ansvarlige investeringer.

Politikken behøver ikke have samme indhold fra virksomhed til virksomhed, men bestyrelserne har i dag valgt af have en fælles politik og retningslinjer, hvilket også giver størst mulig investeringsmæssig synergi i fællesskabet til fordel for medlemmer og kunder. Politikken gælder for investeringer generelt og i særlig grad for investeringer, hvor pensionsvirksomheden bliver medejer af en virksomhed.

 
Politik baseret på internationale regler og principper

Politikken for ansvarlige investeringer er en integreret del af investeringsprocessen i Sampension. Det betyder, at investeringerne holdes op mod alle de regler og retningslinjer, som politikken omhandler.

Fundamentet i politikken er de 10 grundlæggende principper fra UN Global Compact om bæredygtighed for virksomheder inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.


Hertil kommer det FN-støttede PRI, Principles for Responsible Investment, som er seks principper, der støtter investorernes fokus på ansvarlighed i investeringsbeslutningerne og i forvaltningen af aktiverne. PRI forpligter Sampension til bl.a. at indarbejde kriterier for ansvarlighed i investeringsprocessen, udøve aktivt ejerskab og rapportere til PRI på mål og resultater.


Et andet regelsæt er OECD’s retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd for institutionelle investorer, der betoner de institutionelle investorers bidrag til overholdelsen af OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber. Hertil kommer klimaaftalen COP21, som Sampension støtter op om med fokus på at holde den globale opvarmning under 2 grader.


Sampension følger også anbefalingerne om aktivt ejerskab fra komiteen for god selskabsledelse, som er nedsat af den danske regering. Endelig er Sampension medlem af et par netværksorganisationer, der primært arbejder med at fremme klimainvesteringer.


Internationale konventioner og netværk

Ansvarlige investeringer handler om at håndtere de samfundsmæssige udfordringer, der følger af en investering i en virksomhed – dens forretningsmodel og aktiviteter. Her beskrives hvilke principper og initiativer, Sampension følger eller deltager i. Læs mere i ESG-rapport 2017

Ansvarlige investeringer

Sampension arbejder kontinuerligt på at integrere ansvarlighed i de virksomheder, vi investerer pensionsopsparernes penge og selskabets egenkapital i.

Sammenfattende investerer Sampension i virksomheder, der ikke anvender børnearbejde, respekterer ligestilling uanset køn, race og religion, respekterer den enkeltes ret til at oprette og være medlem af en lovlig fagforening, ikke gør brug af tvangsarbejde, modarbejder alle former for korruption, overholder den nationale miljølovgivning, herunder arbejdsmiljølovgivning, respekterer ILO’s konventioner omhandlende arbejdsmiljø, tilstræber et renere miljø og ikke producerer masseødelæggelsesvåben eller anti-personelminer.


I forhold til børsnoterede virksomheder har Sampension særligt fokus på governance og stiller en række krav til det ledelsesmæssige ansvar. Det handler om bestyrelsens sammensætning, opgaver og ansvar, om ledelsens aflønning, om risikostyring – herunder ESG-risikostyring, kommunikation, konkurrence og beskatning.


Investeringer i statsobligationer foretages kun i stater, som ikke er udelukket grundet internationale sanktioner og forbud fra FN og EU. I særlige tilfælde kan grove krænkelser af menneskerettigheder også føre til udelukkelse.

Aktivt ejerskab

Sampension ønsker at påvirke de virksomheder, Sampension investerer i, for at sikre en langsigtet og ansvarlig værdiskabelse til pensionsopsparerne. Det kalder vi aktivt ejerskab.

Det har følgende forløb:


Overvågning

Overvågning af investeringer foretages af Sampension sammen med det internationale og uafhængige screeningsbureau Vigeo Eiris for at sikre mod brud på Sampensions politikker.


Stemmeafgivelse

Sampension deltager i og stemmer på generalforsamlinger for danske C25-selskaber samt på generalforsamlinger for danske og udenlandske børsnoterede selskaber, hvor ejerandelen repræsenterer mere end 3 % af stemmerne. For øvrige børsnoterede selskaber stemmes på generalforsamlinger på ad hoc basis, når det kan ske sammen med andre institutionelle investorer, og det handler om emner med høj væsentlighed for Sampension.


Vurdering og dialog

Sampension vurderer investeringer, når der er tvivl om, hvorvidt selskabet overtræder Sampensions politikker. Det kan ske gennem en indledende dialog med virksomheden. På baggrund af information herfra vurderer Sampension, om et selskab er uacceptabelt, acceptabelt eller eventuelt sættes på en overvågningsliste, mens der foretages yderligere undersøgelser eller indledes en dialog (engagement) med selskabet.


Kritisk dialog

Sampension går i kritisk dialog med et selskab, der bryder politikkerne, for at få selskabet til at ændre praksis. Dialogen foretages typisk af eller med hjælp fra Vigeo Eiris, evt. i samarbejde med andre investorer. Efter et engagementsforløb skal selskabet enten kategoriseres som acceptabelt eller uacceptabelt.


Eksklusion

Hvis Sampension vurderer, at kritisk dialog ikke fører til ændringer, kan selskabet blive ekskluderet fra Sampensions investeringsunivers, og aktierne sælges.


Unoterede aktier er underlagt de samme retningslinjer som børsnoterede aktier og vurderes på ansvarlighed i samme due diligence-proces, hvor selve investeringen vurderes. Sampensions investeringer i unoterede selskaber sker primært gennem fonde, der på tidspunktet for Sampensions investeringstilsagn endnu ikke har foretaget investeringer. Due diligence-processen har derfor til formål at sikre, at fondens investeringsretningslinjer er forenelige med Sampensions.


Hvad angår Sampensions direkte ejede ejendomme, udlejes ikke til selskaber, der figurerer på eksklusionslisten. Ligeledes investeres der ikke i internt forvaltede porteføljer i obligationer og gældsandele i selskaber på eksklusionslisten.


Sampension går ikke i kritisk dialog med stater i forbindelse med investeringer i statsobligationer.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger