Vores hjemmeside bruger cookies
Cookies er nødvendige for at logge ind på pjdpension.dk, og giver mulighed for at optimere indholdet, så det passer til dit behov. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

Tidligere ændringer af prognoser

Ændringer beskrevet nedenfor er fra januar 2017 - vil du kende til seneste ændringer fra 1. januar 2019 så læs her.


I 2016 besluttede din pensionskasse at ændre beregnings-renten og levetidsforudsætningerne fra 2017. Det betød, at dine forventede udbetalinger blev lavere bl.a. fordi udbetalingerne skulle strækkes over flere år. Samtidig begyndte vi at vise dine udbetalinger i nutidskroner for at give dig et mere reelt billede af den fremtidige pension. Teksterne herunder kan du se, hvad vi skrev dengang.

En lavere beregningsrente

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger har i 2016 sat beregningsrenten ned fra de nuværende 4,25 til 3,75 pct. – det skal give et mere realistisk billede af din pension. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2017.

Når vi beregner, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension, bruger vi en beregningsrente. Den er et udtryk for det afkast, vi forventer, vores investeringer giver. Er udsigterne gode, beregner vi din pension ud fra en høj beregningsrente. Er udsigterne knapt så gode, beregner vi ud fra en lavere beregningsrente.

Vi forventer, at investeringsafkastet bliver lidt lavere i de kommende år. Derfor har PJDs bestyrelse valgt at sætte beregningsrenten ned fra 4,25 til 3,75 pct. fra 1. januar 2017

”Vores vigtigste opgave er at give vores medlemmer den bedst mulige pension. Det gør vi ved at investere indbetalingerne, og vi har igennem mange år sikret vores medlemmer et afkast, der er blandt de bedste i branchen. Når det er sagt, er ændringer af den her karakter naturligvis ikke noget, vi som bestyrelse er glade for. Men fastsætter vi ikke en realistisk beregningsrente, vil pensionisterne opleve konstant faldende udbetalinger, så vi har valgt at tage ansvaret på os og tilpasse pensionerne til det lavrentemiljø, vi befinder os i”, siger bestyrelsesformand Erik Bigaard Madsen.

Mindre forskelle jo ældre man er

Ændringerne i beregningsrenten kommer ikke til at berøre medlemmer, som allerede er gået på pension. Det skyldes at alle medlemmer får tilført en andel af pensionskassens egenkapital. Læs mere om individualisering

Det er medlemmer, der stadig er på arbejdsmarkedet, der bliver berørt. Et eksempel:

For et 30-årigt medlem, som kun har sat ind til pension i kort tid, vil ændringen betyde, at en udbetaling, der før var 1.000 kr. bliver til 820 kr. – altså en ændring på 18 %. For et medlem på 60 år vil ændringen være 6 %. Forskellen bliver altså mindre, jo ældre man er.

Vær opmærksom på at beregningsrenten kun er en beregning af, hvad vi vurderer, at du vil få i rente. I praksis får du altid en rente, der afspejler de faktiske afkast, som vores investeringer giver. Derfor kan din rente over tid blive højere eller lavere i praksis.

Sænkningen af beregningsrenten får også betydning for risikodækningerne, som er beregnet som en procentdel af alderspensionen. Hvis den forudsatte alderspension sættes ned, bliver det beløb, man får udbetalt ved en forsikringshændelse, også sat ned. Du kan justere dine dækninger uden at afgive helbredsoplysninger frem til 30. april 2017.

Fald i risikodækninger

Dine risikodækninger, det vil sige dine udbetalinger ved død og invaliditet, står i forhold til din alderspension beregnet i henhold til det tekniske grundlag. Når din forventede udbetaling fra alderspensionen falder, vil dine risikodækninger også blive lavere.  

Du kan sætte dine forventede udbetalinger ved invaliditet og død op. Læs hvordan du tilpasser din ordning

Hvis fx din invalidepension svarer til 100 % af din alderspension, vil din invalidepension falde lige så meget som din alderspension. Ægtefælle- og samleverpension svarer som udgangspunkt til 60 % af den forventede alders- eller invalidepension. Børnepension svarer som udgangspunkt til 20 % af den forventede alders- eller invalidepension.

Tilpas dine dækninger

Du har mulighed for at justere dine risikodækninger, så faldet bliver mindre. Hvis du ønsker at tilpasse din invalidepension, skal du afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger efter gældende regler.

Ægtefælle- og børnepensionernes størrelse må højst udgøre 60 % og 20 % af den højeste af alders- eller invalidepensionen. Andelen bliver beregnet ud fra den af pensionerne, der er højest. Det betyder, at hvis dine dækninger allerede udgør det maksimale, kan du ikke ændre på dem, uden først at ændre på din alders- eller invalidepension.

Enkelte medlemmer har tilvalgt en dødsfaldsdækning – den vil også blive påvirket af den ændrede alderspension.

Vi anbefaler dig at kontakte en pensionsrådgiver, hvis du ønsker at tilpasse dine risikodækninger.

Dine gruppelivsforsikringer er ikke påvirket af hverken levetid eller ændret beregningsrente.

Medlemmerne får andel af egenkapitalen

For at begrænse faldet i medlemmernes pensioner på grund af den lavere beregningsrente og den længere levetid får alle tilført en del af pensionskassens egenkapital.

I en medlemsejet pensionskasse er ejere og medlemmer de samme. Derfor tilhører egenkapitalen medlemmerne og bruges over tid til pension til medlemmerne. Din pensionskasse har i en årrække lagt en del af renteoverskuddet til side til at kunne kompenserer dig og de andre medlemmer for en lavere beregningsrente og en længere levetid.

I praksis individualiserer vi en større del af pensionskassens egenkapital for at begrænse faldet i dine pensioner. Det betyder, at vi indregner din andel af egenkapitalen, når vi beregner din tillægspension. Vi har beregnet din andel af egenkapitalen i forhold til, hvor meget du har indbetalt i pension og hvor længe du har været medlem af pensionskassen. 

Nutidskroner og ny prognose-fremregning

Fremover kan du se dine tal i nutidskroner - så kender du din købekraft, når du bliver pensionist.

Dine alderspensioner bliver vist i nutidskroner. Beregningerne i nutidskroner giver dig et mere reelt billede af værdien af din fremtidige pension, fordi vi tager højde for den forventede inflation. Tallene viser derfor i højere grad den omtrentlige købekraft i dag af dine pensionsudbetalinger, når du går på pension engang i fremtiden.

Er du omkring 30 år, vil omregning til nutidskroner betyde næsten en halvering af de tal du tidligere har kunnet se. Opsparingen er dog den samme. Er du over 60 år, vil effekten af nutidskroner være langt mindre - omkring 3 procent. 

Husk at nutidskroner er en visning af, hvad værdien af udbetalingen er i dag - det reelle beløb, den dag du får udbetalingen, er højere. 

Prognoser

Noget nyt er også at der er regnet prognoser for dine alderspensioner. Prognosen er ikke et bindende løfte, men et beregnet skøn på størrelsen af din alderspension, når du går på pension. I prognosen tages der bl.a. højde for, at dine indbetalinger følger inflationen. 
Læs hvilke forudsætninger der indgår i din prognose for udbetalinger

Tabeller - sådan påvirkes din pension

Her kan du se tal for, hvordan pensionerne påvirkes af ændringerne. 

De ændringer, der kan ses af pensionstallene efter 1. januar 2017, påvirker medlemmerne på forskellig vis. Således vil medlemmer, der er tæt på pensionsalderen ikke blive påvirket i så høj grad som de yngre medlemmer.

Effekten af nedsættelse af beregningsrente, længere levetid mv. *

Effekt af nedsættelse af beregningsrente, længere levetid mv.
Din alder nu
60 år55 år50 år45 år40 år35 år30 år
Effekt af ændring0 %-8 %-13 %-19 %-27 %-27 %-27 %

*Tallene er gennemsnit for de enkelte aldre. For det enkelte medlem kan tallene variere. 

Effekt af omregning til nutidskroner

Effekt af omregning til nutidskroner
Din alder nu60 år55 år50 år45 år40 år35 år30 år
Effekt ved pensionering ved 65 år-6 %-15 %-23 %-30 %-37 %-43 %-48 %
Effekt ved pensionering ved 67 år-9 %-18 %- 26 %-33 %-39 %-45 %-50 %

Eksempel på effekt af ændringer

Du kan her se en række eksempler på, hvordan en månedlig alderspension ved alder 67 har ændret sig. 

Hvis du i dag er 45 år, og du før havde en forventet månedlig udbetaling på 25.000 kr. ved pensionering, så vil længere levetid og lavere beregningsrente påvirke din pension, så du nu skal forvente 20.375 kr. Dette er det reelle beløb, du kan forvente. Det bliver dog vist i nutidskroner, så du kender den forventede købekraft ved pensionering - altså vil de 20.375 kr. have en forventet nutidsværdi svarende til 13.651 kr. 

Eksempler på effekt af ændringer
Din alder nuMånedlig pension
før i kr. 
Månedlig pension
efter i kr. 
Månedlig pension   
omregnet til nutidskroner
60 år25.00025.00022.750
55 år25.00023.00018.860
50 år25.00021.80016.132
45 år25.00020.37513.651
40 år25.00018.37511.209
35 år25.00018.37510.106
30 år25.00018.3759.188

Vi lever længere

Levetiden for medlemmerne af Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger er stigende – det er godt nyt, men betyder også din alderspension skal strække i flere år og at de årlige udbetalinger falder.

Danskernes gennemsnitlige levetid stiger. En person, som i dag er 60 år, og som forlader arbejdsmarkedet, når vedkommende fylder 65 år, kan i gennemsnit se frem til en pensionstilværelse på lige over 22 år. Deres unge kolleger, der træder ind på arbejdsmarkedet i disse år, kan med de nuværende prognoser se frem til at leve langt længere efter de 65 år.
I skemaet nedenfor kan du se de forventede levetider pr. 1. januar 2017:

Vi lever længere
Beregning af levetidIndtil 31. dec. 2016Pr. 1. jan. 2017Længere levetid
Du er 40 år i dag83,9 år90,2 år6,3 år
Du er 50 år i dag84,3 år89,4 år5,1 år
Du er 60 år i dag85,0 år88,7 år3,7 år
Du er 70 år i dag86,6 år88,6 år2,0 år

Tillægspensionens andel af den samlede pension vil samtidig ændres, da levetiden i tegnings-grundlaget også forlænges. Du kan mindske faldet i din pension som følge af den længere levetid ved enten at lave en frivillig aftale om indbetaling af ekstra bidrag eller ved at vælge at gå senere på pension. 

Længere tid på arbejdsmarkedet

Fordi vi lever længere, betyder det, at den samme pensionsopsparing skal strække over flere år. Reformerne i Folketinget betyder dog, at vi også langsomt skal til at vende os til at være flere år på arbejdsmarkedet, før vi går på pension.

Det vil sige, at flere og flere med tiden først vil kunne få folkepension, når de bliver 70 år end de 67 år, vi i dag viser som pensionsalder. Flere vil altså spare op i længere tid og dermed få mere i udbetaling.

Din forventede folkepensionsalder

Folkepensionsalderen forventes fortsat at stige

Folkepensionsalderen vil ifølge reformerne blive forhøjet med et år ad gangen hvert femte år fra 2030. Dette forudsætter dog, at der vedtages ny lov ved hver enkelt forhøjelse. Det er markeret i figurerne med den røde farve. Er du født i 1975 forventes din pensionsalder at være 71 år, er du født i 1980 på 72 år og så fremdeles. Reformerne forudsætter en forsat stigende levealder.

Hvad betyder stigende folkepensionsalder for din pensionsordning

Folketinget har besluttet at hæve folkepensionsalderen løbende i takt med, at danskerne lever længere. Dermed får vi forskellig folkepensionsalder i forhold til, hvornår vi er født. Pensionsreformerne betyder altså, at vi skal til at vænne os til at være flere år på arbejdsmarkedet, før vi går på folkepension.

Det vil sige, at flere og flere med tiden først vil kunne få folkepension, når de fx bliver 68 år end de 65 år, der gælder i dag. 

For at imødekomme den stigende folkepensionsalder har vi indrettet pensionsordningen, så den følger disse ændringer. Det gælder, hvis du er født i 1958 eller senere og betyder, at pensionsordningens dækninger følger din gældende folkepensionsalder i stedet for 65 år eller 67 år.

På samme måde regner vi dine forventede udbetalinger til alderspension – det vi kalder en prognose – ud fra din egen folkepensionsalder. Udover din alderspension består din ordning typisk af invalidepension, ægtefællepension og børnepension. Disse dækninger beregnes i forhold til din alderspension og stiger som følge af ændringen. Du bør overveje, om de passer til dit behov.

Din gruppelivsforsikring

Din gruppelivsforsikring var i 2017 gældende frem til 67 år. Fra 2018 gælder den frem til din folkepensionsalder. Det betyder, at du fx kan få udbetalt en sum ved kritisk sygdom eller en udbetaling fra din ulykkesforsikring helt frem til din egen folkepensionsalder. 

I dag nedtrappes din invalidesum og dødsfaldssum fra gruppeforsikringen, fra du fylder 40 år. Det blev ændret 1. januar 2018, så nedtrapningen sker i forhold til folkepensionsalder.

Nedtrapning af invalidesum og dødsfaldssum
Nedtrapningen begynder....
Før 2018 fra 2018
Under 40 årMere end 25 år til folkepensionsalder
Mellem 40 og 44 årMellem 21 og 25 år til folkepensionsalder
mellem 45 og 49 årMellem 16 og 20 år til folkepensionsalder
Mellem 50 og 59 årMellem 5 og 15 år til folkepensionsalder
Mellem 60 og 66 årMellem 0 og 5 år til folkepensionsalder
Fra 67 år - bortfalderDækningen bortfalder ved folkepensionsalderen

Hvem er omfattet

Ændringerne gælder for medlemmer med den fleksible ordning. Medlemmer, der er fyldt 60 år i 2017, medlemmer på gammel ordning og medlemmer, der går udbetalt pension er dog ikke omfattet af alle ændringerne. Du vil kunne se dine egne tal på din pensions- og forsikringsoversigt.

FAQ / Ofte stillede spørgsmål
Hvad er en prognose?

Prognosen er et beregnet skøn af udbetalingen fra din alderspension, når du skal på pension. De forudsætninger, der indgår i beregningerne, er delvis fastsat af Sampension og delvis en række samfundsforudsætninger. Brancheforeningen Forsikring og Pension fastsætter hvert år en række fælles samfundsforudsætninger, som anvendes af hele branchen, når der udarbejdes prognoser for alderspension. En del af forudsætningerne er blandt andet forventede afkast, investeringsomkostninger og inflation. I beregningen af prognosen for din pension indgår også din forventede levealder. 

Hvorfor er jeg nu dækket af invalidepension til en senere alder?

Invalidepension skal dække dit indkomsttab frem til det tidspunkt, hvor du kan modtage folkepension. Derfor er det naturligt, at den udløber på det tidspunkt, hvor din folkepension starter. Hvis vi fastholdt udløbet ved 65/67 år, ville du måske være nødt til at starte udbetaling af din alderspension, når invalidepensionen stoppede, og når alderspension skal udbetales over flere år, vil pensionen blive mindre, da den samme opsparing skal strække over flere år.

Kontakt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger