Politik for samfundsansvar i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger – CSR

1. Baggrund

Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger (PJD) er en medlemsejet pensionskasse, som blev oprettet i 1983. Pensionskassen har cirka 9.100 medlemmer, hvoraf størstedelen er uddannet ved Det Biovidenskabelige Fakultet eller har en tilsvarende uddannelse, og de er omfattet af overenskomstaftalte pensionsordninger. PJD optager også ansatte i virksomheder eller foreninger med tilknytning til faget.

PJD indgår fra den 1. januar 2017 sammen med Arkitekternes Pensionskasse og Sampension Livsforsikring A/S i et forsikringsadministrationsfællesskab etableret i Sampension Administrationsselskab A/S, som varetager administration af PJD’s aktiviteter vedrørende pensions- og forsikringsadministration samt investeringsforvaltning.

2. Ansvarlige pensionsordninger

Samfundsøkonomisk ansvarlighed

Ud over at sikre medlemmernes økonomiske sikkerhed er PJD på samfundsniveau – som en del af arbejdsmarkedspensionssystemet – med til at sikre en samfundsøkonomisk udvikling med en god balance mellem offentlige og arbejdsmarkedsforankrede ydelser.

PJD har et ansvar for at forvalte pensionsordningen på en sådan måde, at medlemmernes interesser varetages bedst muligt. Det gør virksomheden ved at indgå i et forsikringsadministrationsfællesskab med Sampension, hvor fokus er på det væsentlige, som gør pensionsordningen mere værd:

  • Lave omkostninger
  • Høje afkast
  • Et fleksibelt pensionsprodukt
  • Personlig kundeservice
  • Helhedsorienterede rådgivningsværktøjer.

Det er også herigennem, at den bredere samfundsopgave løftes.

Ud over virksomhedens bærende formål, at sikre gode pensionsordninger til medlemmerne, er et aspekt af samfundspåvirkningen medtaget i politikken, nemlig ansvarlige investeringer, som indgår som en integreret del af investeringsprocessen i Sampension – se nedenfor. For en nærmere forståelse af, hvordan politikker og retningslinjer for CSR i øvrigt udmøntes, henvises til den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar på sampension.dk under punktet ”Finansiel information” under ”Om Sampension”.

Investeringspolitik

Udgangspunktet for at implementere en ansvarlig investeringspolitik er et ønske om at agere på en måde, som medlemmer og omgivelser opfatter som ansvarlig. Politikken bidrager dermed også til at reducere den omdømmemæssige risiko.

PJD’s politik for investeringsområdet, herunder retningslinjer for ansvarlige investeringer, hviler bl.a. på en antagelse om, at virksomheder, der agerer socialt og miljømæssigt ansvarligt, mindsker deres forretningsmæssige risiko, uden at profitabiliteten reduceres. På den baggrund arbejdes med aktivt ejerskab og eksklusion. Den løbende overvågning af samtlige børsnoterede selskaber i aktieporteføljen foretages af et professionelt og uafhængigt screeningsselskab.

Bestyrelsen i PJD fastlægger de nærmere retningslinjer på investeringsområdet, herunder for ansvarlige investeringer, som udgør bilag til nærværende CSR-politik. Se retningslinjer for ansvarlige investeringer

3. Rapportering

PJD’s arbejde med samfundsansvar bliver fulgt op gennem løbende afrapportering i årsrapporterne og på pjdpension.dk.

4. Ajourføring af politikken

Politikken skal til enhver tid ajourføres som følge af ændringer i lovgivning eller som følge af andre forhold, der nødvendiggør en opdatering. Bestyrelsen påser mindst en gang årligt, at politikken er ajourført og hensigtsmæssig.

5. Ikrafttræden

Politikken træder i kraft den 1. januar 2017 ved bestyrelsens godkendelse af politikken.

Således vedtaget på bestyrelsesmøde den 13. oktober 2016.